Tuotteiden tilaus- ja toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä Oberthur Technologies:n ("Toimittaja") yleisiä toimitusehtoja ("Toimitusehdot") sovelletaan Toimittajan tuotteiden ("Tuotteet") myyntiin ja jakeluun sekä Toimittajan palvelujen ("Palvelut") tarjontaan. Toimitusehtoja sovelletaan Toimittajan ja Tuotteita ja/tai Palveluja hankkivan osapuolen ("Asiakas") kesken.

2. Hinnat

Jollei erikseen kirjallisesti toisin sovita, kaikki esitetyt hinnat ovat Ex Works –ehtoisia (Incoterms 2000) eurohintoja Toimittajan Espoon tuotantotiloissa. Tuotteessa on aina ensin mainittu arvonlisäveroton hinta. Alempana näkyvä hinta sisältää arvonlisäveron. Tuotteen hinta ja arvonlisävero näkyvät eriteltyinä, kun tuote siirretään ostoskoriin.

3. Maksuehdot

Verkkopankissa maksettaessa maksetaan samalla tuotteet sekä niiden toimituskulut. Verkkokauppa sisältää seuraavien pankkien verkkomaksupainikkeet: Sampo Pankki,  Tapiola, Osuuspankki, Aktia, Nooa Säästöpankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Paikallisosuuspankit, Säästöpankki ja S-pankki.

Jollei erikseen toisin sovita, laskulla maksaessa Tuotteet ja/tai Palvelut tulee maksaa neljäntoista (14) päivän kuluessa Toimittajan laskun päiväyksestä. Viivästyneen maksun osalta Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta lähtökohtaisesti 11,5 %:n vuotuista viivästyskorkoa, mutta kuitenkin aina enintään korkeinta viivästyskorkoa, jonka kulloinkin voimassa oleva pakottava lainsäädäntö sallii. Uusien asiakkaiden luottotiedot tarkastetaan

4. Vakuus

Toimittajalla on oikeus sopimusta solmittaessa tai milloin tahansa myöhemmin vaatia ennakkomaksua tai pankkitakausta tai muuta turvaavaa vakuutta jo olemassa olevien ja/tai tulevien saataviensa maksamisen vakuudeksi. Toimittaja ei maksa ennakolle tai vakuudelle korkoa. Toimittajalla on oikeus periä vakuudesta tai ennakkomaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

5. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta kun Tuotteiden hinta on kokonaan suoritettu Toimittajalle. Jollei erikseen kirjallisesti toisin sovita, vaaranvastuu Tuotteiden osalta siirtyy Asiakkaalle Ex Works (Incoterms 2000) toimitusehdon mukaisesti.

6. Palautus ja takuu

Yritysasiakkailla ei ole palautus- tai tilauksen peruutusoikeutta. Lue ennen tilauksen vahvistamista tarkkaan tuoteseloste ja tarvittaessa ota yhteyttä myyntiimme. Datacard tuotteiden takuu vaihtelee 12-18kk:den välillä. Takuuaika alkaa kun Asiakas on vastaanottanut Tuotteet ja kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun Tuotteet on annettu rahdinkuljettajalle tai lähetetty Toimittajan tuotantotiloista. Mahdollisten takuuaikana vioittuneiden Tuotteiden osalta Toimittaja sitoutuu joko toimittamaan Asiakkaalle korvaavat tuotteet tai korjaamaan Tuotteet, edellyttäen, että Tuotteita ei ole käytetty tai käsitelty väärin tai vioittumista ole muutoin asiattomasti aikaansaatu Asiakkaan tai kolmansien osapuolten toimesta (pois lukien kuitenkin Toimittajan lukuun toimivien tahojen toimet). Takuu ei kata Tuotteiden normaalia kulumista. Jotta Asiakas voi vedota tähän takuuseen, on hänen reklamoitava Toimittajaa virheellisestä Tuotteesta kirjallisesti viivytyksettä vian ilmenemisen jälkeen ja annettava Toimittajalle kaikki tämän pyytämät asiaan liittyvät tiedot.

Toimittajalla on oikeus edellyttää takuuaikana vioittuneiden ja Asiakkaan takuuvaateiden kohteena olevien Tuotteiden palauttamista Asiakkaan laskuun Toimittajan suorittamia tarkempia tutkimuksia varten. Toimittaja ei anna yllä mainitun lisäksi muita takuita tai vakuutuksia Tuotteisiin tai Palveluihin liittyen, ellei Osapuolten kesken erikseen nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovita.

7. Tilaus ja toimitusviivästykset

Tuotteiden toimitusaika on 7 päivää, mikäli tuotetta löytyy varastosta. Tuotteen, joka joudutaan tilaamaan erikseen, toimitusaika on 21 päivää. Asiakkaan tulee toimittaa Toimittajalle Tuotteita koskeva kirjallinen tilaus(osto verkkokaupasta), jonka jälkeen Toimittaja vahvistaa seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteiden toimitusajan Asiakkaalle. Sovellettava toimituslauseke on Ex Works (Incoterms 2000) Toimittajan Espoon tuotantotilat, ellei kirjallisesti toisin sovita. Toimittaja varaa itselleen oikeuden tehdä osatoimituksia.

Mikäli Tuotteiden toimitus myöhästyy vahvistetusta toimitusaikataulusta ja siltä osin kun myöhästyminen johtuu Toimittajan viaksi luettavasta syystä, Asiakkaalla on oikeus vaatia viivästyssakkoa, jonka määrä on puoli (0,5) prosenttia myöhästyneen Tuote-erän arvosta kultakin päättyvältä myöhästymisviikolta. Viivästystilanteissa Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa Toimittajalle viivästyksestä kirjallisesti. Viivästyssakkojen enimmäismäärä rajoittuu viiteen (5) prosenttiin viivästyneiden Tuotteiden arvosta. Toimittajan korvausvastuu viivästystilanteissa rajoittuu edellä mainittuihin viivästyssakkoihin.

Erityisesti todetaan, että Tuotteiden oikea-aikainen toimitus riippuu useissa tapauksissa myös Asiakkaan vastuulla olevien teknisten tietojen ja/tai tarvittavien spesifikaatioiden toimittamisesta. Asiakkaan viivästyminen omissa velvoitteissaan pidentää ilman eri ilmoitusta Toimittajan toimitusaikataulua viivästystä vastaavalla ajalla ilman velvoitteita suorittaa viivästyssakkoja.

Mikäli Asiakas ei ole suorittanut aiemmin toimitettujen Tuotteiden ja/tai Palveluiden hintaa ajallaan, Toimittajalla on oikeus pidättyä uusista toimituksista ilman viivästyssakkoja kunnes kaikki erääntyneet maksut on suoritettu.

8. Vastuunrajoitukset

Osapuolet eivät vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten saamatta jääneestä tulosta tai voitosta, tietojen menettämisestä tai mistään muusta välillisestä vahingosta.

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Toimittajan vastuu vahingoista rajautuu virheellisistä Tuotteista ja/tai Palveluista eräkohtaisesti Asiakkaalta saatuihin maksuihin. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisista Asiakkaan omien asiakkaiden tai muiden kolmansien osapuolten suorista tai epäsuorista vahingoista.

9. Immateriaalioikeudet, tietosuoja

Toimittaja ei luovuta immateriaalioikeuksia tai siirrä Asiakkaalle muita oikeuksia mihinkään Toimittajan immateriaalioikeuksiin. Kaikki Tuotteisiin ja/tai Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet mukaan lukien oikeudet lähdekoodeihin, malleihin, puolijohteisiin ja/tai kaikkiin Tuotteisiin tai Palveluihin liittyviin asiakirjoihin, tavaramerkkeihin, toiminimiin, tekijänoikeuksiin, patentoitavissa oleviin, patentoituihin tai muihin keksintöihin sekä liikesalaisuuksiin ovat Toimittajan omaisuutta ja säilyvät Toimittajalla. Ellei nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovita Toimittaja ei käsittele Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja omassa toiminnassaan vaan suorittaa henkilötietojen osalta ainoastaan palvelutoimeksiantoja Asiakkaalle. Toimittaja ei toimi Asiakkaan siirtämien henkilötietojen osalta rekisterin pitäjänä. Asiakas vastaa siitä, että rekisteröidyt ovat antaneet kaikki mahdollisesti tarvittavat suostumukset.

10. Ylivoimainen este

Osapuolet eivät vastaa sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä, mikäli ja niin kauan kuin Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jota tämä ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Tällaisia esteitä voivat olla luonnonmullistukset, sotatila, lakot, työtaistelutoimenpiteet, selkkaukset, materiaalien tai työvoiman puutteet tai viranomaisten hallinnolliset toimenpiteet. Osapuolten tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa esteen alkamisesta.

11. Sovellettava laki ja välimiesmenettely

Tuotteisiin ja/tai Palveluihin liittyviin asiakirjoihin ja niiden tarkoittamiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä ja kauppalakia (355/1987, myöhempine muutoksineen), jonka sijasta sovelletaan näitä Toimitusehtoja.

Tuotteisiin ja/tai Palveluihin liittyvät riidattomat velkomukset ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Toimittajan niin vaatiessa Helsingin käräjäoikeus ratkaisee myös muut riita-asiat.

Muutoin tähän Sopimuksen liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely käydään suomen kielellä Helsingissä.

12. Maksut luottokunnan kanssa

Mikäli haluat maksaa Luottokunnan maksutapojen kautta, Oberthur Technologies Finland Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Oberthur Technologies Finland Oy vastaa siis ainoastaan tuotteen markkinoinnista, toimituksesta sekä mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta. Voit tarpeen vaatiessa osoittaa reklamaation myös Suomen Verkkomaksut Oy:lle.

Suomen verkkomaksut Oy toimii Luottokunnan kautta tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus 2122839-7
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207181830

13. Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Ostoskori:
Tuote Määrä Summa
yhteensä:  € 
Yhteystiedot:
IDEMIA Finland Oy
 
Vallikallionkatu 7
02650 Espoo
Y-tunnus: 0531141-4
 
Puh: (09) 5915 900
Faksi: (09) 5915 9090
asiakaspalvelu@idemia.com
Haku